1 1 1 1 1

กิจกรรม

วันเยาวชนแห่งชาติ

ผลงานบุคลากร

รายงานผลการอบรม Samsung Innovation Campus – Coding for Teachers

08/05/2021 - 09/05/2021 นายเรวัตร วงศ์วุฒิ

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2563

01/07/2020 - 01/04/2021 นายสุรชัย วัชระภาสร

รายงานผลการปฎิบัติงานปีการศึกษา 2563

18/05/2020 - 31/03/2021 นางสุมาพร จักรอินต๊ะ

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2563

01/01/2021 - 15/05/2021 นางสาวสิรินภา โยธา

รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2563

14/05/2020 - 15/05/2021 นางสาวสายพิน โปราหา

Coding

- นางสาวอำภา จิตแหลม

รายงานแผนพัฒนาตนเอง

01/01/2021 - 15/05/2021 นางสาวสิรินภา โยธา

ดาวน์โหลด