ข้อมูลพื้นฐาน

Tabs

ปรัชญาของโรงเรียน

"สิกฺขา วัฒฺฑโน โหนฺตุ : การศึกษาคือหัวใจของการพัฒนา"

คติพจน์ประจำโรงเรียน

"เคร่งวินัย ใฝ่วิชา สามัคคี"

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

"มารยาทดี  มีวินัย"

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

"โรงเรียนคุณธรรม"

วิสัยทัศน์โรงเรียน

     "ภายในปี 2564 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคมจะพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะคุณธรรม ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะวิชาการ ตามศาสตร์พระราชา ควบคู่กับการพัฒนาครูมืออาชีพ ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล"


         โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ตั้งอยู่ที่เลขที่ 186 หมู่ 2 บ้านทุ่ง ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57150 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในขณะนั้นกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติการก่อตั้งโรงเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2526 โดยกำหนดเปิดทำการเรียนการสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2526

         โรงเรียนเปิดรับนักเรียนแบบสหศึกษาโดยการจัดแผนชั้นเรียนในปีการศึกษา 2526 เป็น  2 : 0 : 0 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 74 คน ครู – อาจารย์ 5 คน โดยมีนายสงัด มิตกิตติ เป็นครูใหญ่ ต่อมาในเดือนธันวาคม 2526 กรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติให้ใช้อัตราที่กรมสามัญศึกษาสงวนไว้อีก 1 อัตรา จึงมีจำนวนครู – อาจารย์ทั้งหมด 6 คน

          ในภาคเรียนแรกของปีการศึกษา 2526 โรงเรียนได้ประสบปัญหาด้านอาคารสถานที่เนื่องจากไม่มี อาคารเรียน จึงได้ขอใช้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านทุ่ง ซึ่งอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นสถานที่ทำการเรียนการสอน จำนวน 2 ห้องเรียน จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2526 จึงได้ย้ายไปเรียนในอาคารเรียนชั่วคราวของโรงเรียน ณ ที่ตั้งเขตป่า  เสื่อมโทรมของกรมป่าไม้ โดยได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้เมื่อปี พ.ศ. 2526 ซึ่งมีเนื้อที่ 50 ไร่ ปี พ.ศ. 2536 ผู้อำนวยการธวัชชัย ข่ายแก้ว ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านแซววิทยาคมในขณะนั้น ได้จัดซื้อที่ดินเพิ่ม จำนวน 11 ไร่ โดยใช้เงินระดมทรัพยากร และขณะนี้โรงเรียน บ้านแซววิทยาคม มีพื้นที่จำนวน 61 ไร่

          ปีการศึกษา 2535 ทางโรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเริ่มเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนจำนวน 22 คน โดยจัดเป็น 1 ห้องเรียน แผนการเรียนอังกฤษ – สังคมศึกษา

          ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 29 คน ผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการครู 18 คน พนักงานราชการ 3 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน นักการภารโรง 1 คน แม่บ้าน 1 คน และนักเรียน จำนวน 314 คนข้อมูลผู้บริหาร