ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Tabs

ประกาศเจตจำนงผู้บริหาร

นโยบายความโปร่งใสของโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

 

               ประกาศนโยบายความโปร่งใส (ฉบับภาษาไทย)                               ประกาศนโยบายความโปร่งใส(ฉบับภาษาอังกฤษ)