รายงานผลการพัฒนาครู

Tabs

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพบากรบุคคลประจำปี

 

  โครงการพัฒนาระบบบริการ                                                      โครงการจ้างครูและบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

                              

 

 

     โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาบุคลากรทางการศึกษา           โครงการโครงการครูผู้นําการเปลี่ยนแปลง(Teach For Thailand)