Latest News57032005

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

ณ วันที่ 1-3 ธันวาคม 2565 โดยสำนักงานเขตพืันที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

และในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ นายปราโมทย์ ธิศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ที่ให้การสนับสนุน และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ให้ได้รับรางวัลมากมาย และสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน มา ณ โอกาสนี้

Comments

0 Comments