นางสาวกนกวรรณ สุวรรณชัย

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 09/12/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 085627XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านแซววิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 53072
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล ปีการศึกษา 2563 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณชัย 16/05/2020 - 15/05/2021