นางสาวอำภา จิตแหลม

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 086116XXXX
 • Facebook :
 • Email : ampha.teehno@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านแซววิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 115026
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR นางสาวอำภา จิตแหลม 16/05/2020 - 15/05/2021
2 Coding นางสาวอำภา จิตแหลม -
3 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher :C4T) นางสาวอำภา จิตแหลม 31/10/2020 - 01/11/2020
4 โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2564 นางสาวอำภา จิตแหลม 16/05/2021 - 15/05/2022
5 โครงการสอน ภาคเรียนที่ 1/2566 นางสาวอำภา จิตแหลม -