นายสุรชัย วัชระภาสร

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 15/04/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081594XXXX
 • Facebook :
 • Email : ao0815942118@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านแซววิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 53503
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : SS.ATC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2563 นายสุรชัย วัชระภาสร 01/07/2020 - 01/04/2021