นางสุมาพร จักรอินต๊ะ

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 04/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 089078XXXX
 • Facebook :
 • Email : sumapon_sutha@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านแซววิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 113478
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฎิบัติงานปีการศึกษา 2563 นางสุมาพร จักรอินต๊ะ 18/05/2020 - 31/03/2021
2 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ :มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู หัวข้อการจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน นางสุมาพร จักรอินต๊ะ 20/05/2021 - 20/05/2021
3 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ :มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู หัวข้อเทคนิคและวิธ๊การสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ นางสุมาพร จักรอินต๊ะ 19/05/2021 - 19/05/2021
4 แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ปีการศึกษา 2564 นางสุมาพร จักรอินต๊ะ 17/05/2021 - 16/05/2022