นายนิวัติ ยอดมูลดี

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 07/04/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 093852XXXX
 • Facebook : https://www.facebook.com/niwat2012
 • Email : niwat.3160@gmail.com
 • Website : https://niwat2012.wordpress.com/

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านแซววิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 125383
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : s.w.b.

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 แผนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 หน่วยที่ 1 นายนิวัติ ยอดมูลดี 16/05/2021 - 30/09/2021
2 รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Assessment Report) นายนิวัติ ยอดมูลดี -