สถิตินักเรียน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ม.1 23 33 56 2
ม.2 26 27 53 2
ม.3 23 38 61 2
ม.4 18 34 52 2
ม.5 22 23 45 2
ม.6 22 21 43 2
รวม 134 176 310 12

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ม.1/1 11 21 32 นายนิวัติ ยอดมูลดี นางสาวอำภา จิตแหลม
ม.1/2 12 12 24 นายพิทักษ์ ไชยสถาน นางสาวสายพิน โปราหา
ม.2/1 8 18 26 นายสุรชัย วัชระภาสร นางสาวภาวินี ศิริศิลป์มานะกุล
ม.2/2 18 9 27 นางราตรี มาบุตร นายเรวัตร วงศ์วุฒิ นายประจักษ์ ทาก๋อง
ม.3/1 7 26 33 ว่าที่ ร.ต.หญิงศศิธร กันใจ นายประจวบ ผาทอง
ม.3/2 16 12 28 นายวีรยุทธ ทองอ่อน นายไกรวิชญ์ ริจนา
ม.4/1 10 20 30 นายปรีชา คำแสน นางสาวเกศริน วงค์เมืองมา
ม.4/2 8 14 22 นางสาวนุชรินทร์ ปามูล นางสาวโสภี ธรรมวงค์
ม.5/1 9 14 23 นางสุมาพร จักรอินต๊ะ นางสาวสิรินภา โยธา
ม.5/2 13 9 22 นายสมพร เจริญศิริ นางสาวณีรนุช รุ่งศักดิ์พนากูล
ม.6/1 6 13 19 นางสาวฐิติรัตน์ ถูกนึก นายชนาธิป โหตรภวานนท์
ม.6/2 16 8 24 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณชัย นายธันยวัฒน์ ทิพสุวรรณ์
รวม 134 176 310