สถิตินักเรียน 2566

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ม.1 32 42 74 2
ม.2 30 28 58 2
ม.3 26 30 56 2
ม.4 30 26 56 2
ม.5 23 29 52 2
ม.6 11 26 37 2
รวม 152 181 333 12

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ม.1/1 11 25 36 นายสมพร เจริญศิริ นางสุมาพร จักรอินต๊ะ
ม.1/2 21 17 38 นายอรรถพล แซ่ย่าง นางสาวแก้วกัลยา อรรคฮาดจันทร์
ม.2/1 9 17 26 นางสาวนัทธมน เทพธรรม นายณัฐวุฒิ กันนา
ม.2/2 21 11 32 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณชัย นายทินกร หน่อใหม่
ม.3/1 11 19 30 นางสาวอำภา จิตแหลม นายสุรศักดิ์ สุวรรณ
ม.3/2 15 11 26 นายพิทักษ์ ไชยสถาน นางสาวสายพิน โปราหา
ม.4/1 4 23 27 นายสุรชัย วัชระภาสร นางสาวภาวินี ศิริศิลป์มานะกุล
ม.4/2 26 3 29 นายศิวนัท อะโนราช นางสาวสิรินภา โยธา
ม.5/1 2 19 21 นายชนาธิป โหตรภวานนท์ นางสาวอชิรญา ชินลาภา
ม.5/2 21 10 31 นางสาวฐิติรัตน์ ถูกนึก นายเทอดศักดิ์ ขจรบุญ
ม.6/1 8 14 22 นายปรีชา คำแสน นายสมพร จงน้อย
ม.6/2 3 12 15 นางสาวนุชรินทร์ ปามูล นายพีระพงษ์ แนวเงินดี
รวม 152 181 333