สถิตินักเรียน 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ม.1 28 24 52 2
ม.2 24 29 53 2
ม.3 28 27 55 2
ม.4 21 28 49 2
ม.5 12 26 38 2
ม.6 21 23 44 2
รวม 134 157 291 12

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ม.1/1 10 12 22 นายวีรยุทธ ทองอ่อน นางสาวนัทธมน เทพธรรม
ม.1/2 18 12 30 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณชัย นายทินกร หน่อใหม่
ม.2/1 11 19 30 นายนิวัติ ยอดมูลดี นางสาวอำภา จิตแหลม
ม.2/2 13 10 23 นายพิทักษ์ ไชยสถาน นางสาวสายพิน โปราหา
ม.3/1 8 18 26 นายสุรชัย วัชระภาสร นางสาวภาวินี ศิริศิลป์มานะกุล
ม.3/2 20 9 29 นายณัฐวุฒิ กันนา นางสาวณิชาพร ภาผล
ม.4/1 2 20 22 นายชนาธิป โหตรภวานนท์ นางสาวณัฐธิดา มีธรรม
ม.4/2 19 8 27 นางสาวฐิติรัตน์ ถูกนึก นายเทอดศักดิ์ ขจรบุญ
ม.5/1 8 14 22 นายปรีชา คำแสน นายสมพร จงน้อย
ม.5/2 4 12 16 นางสาวนุชรินทร์ ปามูล นายพีระพงษ์ แนวเงินดี นางสาววรัญญา ภักดี
ม.6/1 9 16 25 นางสุมาพร จักรอินต๊ะ นางสาวสิรินภา โยธา
ม.6/2 12 7 19 นายสมพร เจริญศิริ นางสาวอชิรญา ชินลาภา
รวม 134 157 291