สถิตินักเรียน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ม.1 26 25 51 2
ม.2 22 37 59 2
ม.3 32 33 65 2
ม.4 22 22 44 2
ม.5 23 22 45 2
ม.6 20 25 45 2
รวม 145 164 309 12

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ม.1/1 8 17 25 นายสุรชัย วัชระภาสร นางสาวภาวินี ศิริศิลป์มานะกุล
ม.1/2 18 8 26 นางราตรี มาบุตร นายเรวัตร วงศ์วุฒิ นายประจักษ์ ทาก๋อง
ม.2/1 7 26 33 นายประจวบ ผาทอง ว่าที่ ร.ต.หญิงศศิธร กันใจ
ม.2/2 15 11 26 นายวีรยุทธ ทองอ่อน นายไกรวิชญ์ ริจนา
ม.3/1 12 21 33 นายปรีชา คำแสน นายสมพร จงน้อย
ม.3/2 20 12 32 นางสาวนุชรินทร์ ปามูล นายชนาธิป โหตรภวานนท์
ม.4/1 9 13 22 นางสุมาพร จักรอินต๊ะ นางสาวสิรินภา โยธา
ม.4/2 13 9 22 นางสาวอภิลดา ขันคำ สิบเอกปฏิภาณ พรมวิภา
ม.5/1 6 14 20 นางสาวฐิติรัตน์ ถูกนึก
ม.5/2 17 8 25 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณชัย นายธันยวัฒน์ ทิพสุวรรณ์
ม.6/1 6 20 26 นายนิวัติ ยอดมูลดี นางสาวอำภา จิตแหลม
ม.6/2 14 5 19 นายพิทักษ์ ไชยสถาน นางสาวสายพิน โปราหา
รวม 145 164 309