สถิตินักเรียน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ม.1 27 24 51 2
ม.2 22 37 59 2
ม.3 29 33 62 2
ม.4 23 23 46 2
ม.5 25 21 46 2
ม.6 20 25 45 2
รวม 146 163 309 12

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ม.1/1 9 17 26 นายสุรชัย วัชระภาสร นางสาวภาวินี ศิริศิลป์มานะกุล
ม.1/2 18 7 25 นางราตรี มาบุตร นายเรวัตร วงศ์วุฒิ นายประจักษ์ ทาก๋อง
ม.2/1 7 26 33 ว่าที่ ร.ต.หญิงศศิธร กันใจ นายณัฐวุฒิ กันนา
ม.2/2 15 11 26 นายประจวบ ผาทอง นายวีรยุทธ ทองอ่อน
ม.3/1 12 21 33 นายปรีชา คำแสน นายสมพร จงน้อย
ม.3/2 17 12 29 นางสาวนุชรินทร์ ปามูล นายชนาธิป โหตรภวานนท์
ม.4/1 9 12 21 นางสุมาพร จักรอินต๊ะ นางสาวสิรินภา โยธา
ม.4/2 14 11 25 นางสาวอภิลดา ขันคำ สิบเอกปฏิภาณ พรมวิภา
ม.5/1 6 14 20 นางสาวฐิติรัตน์ ถูกนึก
ม.5/2 19 7 26 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณชัย นายธันยวัฒน์ ทิพสุวรรณ์
ม.6/1 6 20 26 นายนิวัติ ยอดมูลดี นางสาวอำภา จิตแหลม
ม.6/2 14 5 19 นายพิทักษ์ ไชยสถาน นางสาวสายพิน โปราหา
รวม 146 163 309