นางสาวภาริษา เชื้อเจ็ดตน

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ

นายปราโมทย์ ธิศรี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวฐิติรัตน์ ถูกนึก

ตำแหน่ง : ครู

นายประจวบ ผาทอง

ตำแหน่ง : ครู

นายปรีชา คำแสน

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวอำภา จิตแหลม

ตำแหน่ง : ครู

นายสุรชัย วัชระภาสร

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวนุชรินทร์ ปามูล

ตำแหน่ง : ครู

นายพิทักษ์ ไชยสถาน

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวกนกวรรณ สุวรรณชัย

ตำแหน่ง : ครู

นายชนาธิป โหตรภวานนท์

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวภาวินี ศิริศิลป์มานะกุล

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

นางสุมาพร จักรอินต๊ะ

ตำแหน่ง : ครู

นายสมพร เจริญศิริ

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวแก้วกัลยา อรรคฮาดจันทร์

ตำแหน่ง : ครู

นายพีระพงษ์ แนวเงินดี

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวนัทธมน เทพธรรม

ตำแหน่ง : ครู

นายทินกร หน่อใหม่

ตำแหน่ง : ครู

นายอรรถพล แซ่ย่าง

ตำแหน่ง : ครู

นายสุรศักดิ์ สุวรรณ

ตำแหน่ง : ครู

นายศิวนัท อะโนราช

ตำแหน่ง : ครู

นายณัฐวุฒิ กันนา

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

นางสาวสายพิน โปราหา

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

นางสาวละออง สุขสถาน

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

นางสาวสิรินภา โยธา

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

นางสาวอชิรญา ชินลาภา

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

นางสาวเพ็ญศิริ ป๊อกชะดา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายเทอดศักดิ์ ขจรบุญ

ตำแหน่ง : Teach for Thailand

นางสาวณิชาพร ภาผล

ตำแหน่ง : Teach for Thailand