นางสาวภาริษา เชื้อเจ็ดตน

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ

นายปราโมทย์ ธิศรี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวฐิติรัตน์ ถูกนึก

ตำแหน่ง : ครู

นายประจวบ ผาทอง

ตำแหน่ง : ครู

นายนิวัติ ยอดมูลดี

ตำแหน่ง : ครู

นายปรีชา คำแสน

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวอำภา จิตแหลม

ตำแหน่ง : ครู

นายสุรชัย วัชระภาสร

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวนุชรินทร์ ปามูล

ตำแหน่ง : ครู

นายพิทักษ์ ไชยสถาน

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวกนกวรรณ สุวรรณชัย

ตำแหน่ง : ครู

นายชนาธิป โหตรภวานนท์

ตำแหน่ง : ครู

นายวีรยุทธ ทองอ่อน

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวภาวินี ศิริศิลป์มานะกุล

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

นางสุมาพร จักรอินต๊ะ

ตำแหน่ง : ครู

นายสมพร เจริญศิริ

ตำแหน่ง : ครู

นายพีระพงษ์ แนวเงินดี

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวนัทธมน เทพธรรม

ตำแหน่ง : ครู

นายทินกร หน่อใหม่

ตำแหน่ง : ครู

นายณัฐวุฒิ กันนา

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

นางสาวสายพิน โปราหา

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

นางสาวละออง สุขสถาน

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

นายสมพร จงน้อย

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

นางสาวสิรินภา โยธา

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

นางสาวอชิรญา ชินลาภา

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

นางสาวเพ็ญศิริ ป๊อกชะดา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายเทอดศักดิ์ ขจรบุญ

ตำแหน่ง : Teach for Thailand

นางสาวณิชาพร ภาผล

ตำแหน่ง : Teach for Thailand

นางสาวกฤษณา คำกลิ่น

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวนิภาวรรณ์ สวรรค์ทุ่งแก

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวพิชญธิดา โปทาวี

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์