นางสาวฐิติรัตน์ ถูกนึก

ตำแหน่ง : ครู

นายเรวัตร วงศ์วุฒิ

ตำแหน่ง : ครู

นายประจวบ ผาทอง

ตำแหน่ง : ครู

นางราตรี มาบุตร

ตำแหน่ง : ครู

นายนิวัติ ยอดมูลดี

ตำแหน่ง : ครู

นายปรีชา คำแสน

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวอำภา จิตแหลม

ตำแหน่ง : ครู

นายเฉลิมพล ทรายหมอ

ตำแหน่ง : ครู

นายสุรชัย วัชระภาสร

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวนุชรินทร์ ปามูล

ตำแหน่ง : ครู

นายพิทักษ์ ไชยสถาน

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวอภิลดา ขันคำ

ตำแหน่ง : ครู

ว่าที่ ร.ต.หญิงศศิธร กันใจ

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวกนกวรรณ สุวรรณชัย

ตำแหน่ง : ครู

นายชนาธิป โหตรภวานนท์

ตำแหน่ง : ครู

นายวีรยุทธ ทองอ่อน

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวภาวินี ศิริศิลป์มานะกุล

ตำแหน่ง : ครู

นางสุมาพร จักรอินต๊ะ

ตำแหน่ง : ครู

นายประจักษ์ ทาก๋อง

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

นางสาวสายพิน โปราหา

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

นายธันยวัฒน์ ทิพสุวรรณ์

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

นางสาวละออง สุขสถาน

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

นายขวัญชัย จักแก้ว

ตำแหน่ง : นักการภารโรง

นายณัฐวุฒิ กันนา

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

พระอาจารย์สมคิด จิตฺตสํวโร

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

สิบเอกปฏิภาณ พรมวิภา

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

นางสาวเพ็ญศิริ ป๊อกชะดา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสมพร จงน้อย

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์