คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ท21102 ภาษาไทย 2 2/2563 พระอาจารย์สมคิด จิตฺตสํวโร
2 ท21202 ภาษาไทยเพิ่มเติม 2 2/2563 นางกชพร ชัยวงค์สี
3 ท22102 ภาษาไทย 4 2/2563 นางกชพร ชัยวงค์สี
4 ท22204 ภาษาไทยเพิ่มเติม 4 2/2563 นางกชพร ชัยวงค์สี
5 ท23102 ภาษาไทย 6 2/2563 นายประจวบ ผาทอง
6 ท23204 ภาษาไทยเพิ่มเติม 6 2/2563 นางกชพร ชัยวงค์สี
7 ท31102 ภาษาไทย 8 2/2563 พระอาจารย์สมคิด จิตฺตสํวโร
8 ท32102 ภาษาไทย 10 2/2563 นางกชพร ชัยวงค์สี
9 ท32202 วรรณคดีมรดก 2/2563 พระอาจารย์สมคิด จิตฺตสํวโร
10 ท33102 ภาษาไทย 12 2/2563 นายประจวบ ผาทอง
11 ท33202 วรรณกรรมปัจจุบัน 2/2563 นางกชพร ชัยวงค์สี
12 ท33202 วรรณกรรมปัจจุบัน 2/2563 นายประจวบ ผาทอง
13 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 2/2563 นางสุมาพร จักรอินต๊ะ
14 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 2/2563 สิบเอกปฏิภาณ พรมวิภา
15 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 2/2563 นางสาวฐิติรัตน์ ถูกนึก
16 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2/2563 นางสุมาพร จักรอินต๊ะ
17 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 2/2563 นางสาวฐิติรัตน์ ถูกนึก
18 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 2/2563 นางสุมาพร จักรอินต๊ะ
19 ค31102 คณิตศาสตร์ 8 2/2563 สิบเอกปฏิภาณ พรมวิภา
20 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 8 2/2563 นางสุมาพร จักรอินต๊ะ
21 ค32102 คณิตศาสตร์ 10 2/2563 นางสาวฐิติรัตน์ ถูกนึก
22 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 10 2/2563 สิบเอกปฏิภาณ พรมวิภา
23 ค33102 คณิตศาสตร์ 12 2/2563 นางสุมาพร จักรอินต๊ะ
24 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 12 2/2563 สิบเอกปฏิภาณ พรมวิภา
25 ส21102 สังคมศึกษา 2 2/2563 นายพิทักษ์ ไชยสถาน
26 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 2/2563 นายพิทักษ์ ไชยสถาน
27 ส22102 สังคมศึกษา 4 2/2563 นางสาวสายพิน โปราหา
28 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 2/2563 นางสาวสายพิน โปราหา
29 ส23102 สังคมศึกษา 6 2/2563 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณชัย
30 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 2/2563 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณชัย
31 ส31102 สังคมศึกษา 8 2/2563 นายพิทักษ์ ไชยสถาน
32 ส32102 สังคมศึกษา 10 2/2563 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณชัย
33 ส32104 ประวัติศาสตร์ 8 2/2563 นางสาวสายพิน โปราหา
34 ส32202 อาเซียนศึกษา 2/2563 นางสาวสายพิน โปราหา
35 ส33102 สังคมศึกษา 12 2/2563 นางสาวสายพิน โปราหา
36 ส33104 ประวัติศาสตร์ 10 2/2563 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณชัย
37 ส33202 พัฒนาการทางสังคมโลก 2/2563 นายพิทักษ์ ไชยสถาน
38 พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1/2563 นายสุรชัย วัชระภาสร
39 พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2/2563 นายสุรชัย วัชระภาสร
40 พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 2/2563 นายสุรชัย วัชระภาสร
41 พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 2/2563 นายสุรชัย วัชระภาสร
42 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 8 2/2563 นายสุรชัย วัชระภาสร
43 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 10 2/2563 นายสุรชัย วัชระภาสร
44 พ30209 บาสเกตบอล 2/2563 นายสุรชัย วัชระภาสร
45 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 12 2/2563 นายสุรชัย วัชระภาสร
46 พ30201 เปตอง 2/2563 นายสุรชัย วัชระภาสร
47 ศ21102 ศิลปะ 2 2/2563 นางสาวนุชรินทร์ ปามูล
48 ศ22102 ศิลปะ 4 2/2563 นางสาวนุชรินทร์ ปามูล
49 ศ23102 ศิลปะ 6 2/2563 นางสาวนุชรินทร์ ปามูล
50 ศ31102 ศิลปะ 8 2/2563 นางสาวนุชรินทร์ ปามูล
51 ศ32102 ศิลปะ 10 2/2563 นางสาวนุชรินทร์ ปามูล
52 ศ30204 การประดิษฐ์ของใช้ 2/2563 นางสาวนุชรินทร์ ปามูล
53 ศ33102 ศิลปะ 12 2/2563 นางสาวนุชรินทร์ ปามูล
54 ศ30206 การตอกลายล้านนา 2/2563 พระอาจารย์สมคิด จิตฺตสํวโร
55 ง21102 การงานอาชีพ 2 2/2563 นางสาวอภิลดา ขันคำ
56 ง21022 การปลูกพืชผักในภาชนะ 2/2563 นายประจักษ์ ทาก๋อง
57 ง22102 การงานอาชีพ 4 2/2563 นายประจักษ์ ทาก๋อง
58 ง22022 การขยายพันธุ์พืช 2/2563 นายประจักษ์ ทาก๋อง
59 ง23022 การปลูกพืชสมุนไพร 2 2/2563 นายประจักษ์ ทาก๋อง
60 ง30203 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 2/2563 นางสาวอภิลดา ขันคำ
61 ง30203 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 2/2563 นายเรวัตร วงศ์วุฒิ
62 ง30242 พื้นฐานงานประดิษฐ์ 2/2563 นางสาวอภิลดา ขันคำ
63 ง32222 เทคโนโลยีการปลุกพืช 2/2563 นายประจักษ์ ทาก๋อง
64 ง33222 โครงงานเกษตร 2/2563 นายประจักษ์ ทาก๋อง
65 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 2/2563 นางสาวภาวินี ศิริศิลป์มานะกุล
66 จ21202 ภาษาจีน 2 2/2563 ว่าที่ ร.ต.หญิงศศิธร กันใจ
67 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 2/2563 นายปรีชา คำแสน
68 จ22202 ภาษาจีน 4 2/2563 ว่าที่ ร.ต.หญิงศศิธร กันใจ
69 จ23202 ภาษาจีน 6 2/2563 ว่าที่ ร.ต.หญิงศศิธร กันใจ
70 อ31102 ภาษาอังกฤษ 8 2/2563 นางสาวภาวินี ศิริศิลป์มานะกุล
71 อ31202 ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 1 2/2563 นายปรีชา คำแสน
72 จ31202 ภาษาจีน 8 2/2563 ว่าที่ ร.ต.หญิงศศิธร กันใจ
73 อ32202 ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 2 2/2563 นางสาวภาวินี ศิริศิลป์มานะกุล
74 จ32202 ภาษาจีน 10 2/2563 ว่าที่ ร.ต.หญิงศศิธร กันใจ
75 อ33202 ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 2 2/2563 นางสาวภาวินี ศิริศิลป์มานะกุล
76 อ33102 ภาษาอังกฤษ 12 2/2563 นายปรีชา คำแสน
77 จ33202 ภาษาจีน 12 2/2563 ว่าที่ ร.ต.หญิงศศิธร กันใจ
78 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 2/2563 นางสาวอำภา จิตแหลม
79 ว20208 พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ 2/2563 นายนิวัติ ยอดมูลดี
80 ว31102 วิทยาศาสตร์ 8 2/2563 นายชนาธิป โหตรภวานนท์
81 ว31202 ฟิสิกส์ 2 2/2563 นายนิวัติ ยอดมูลดี
82 ว31222 เคมี 2 2/2563 นางสาวอำภา จิตแหลม
83 ว31242 ชีววิทยา 2 2/2563 นายชนาธิป โหตรภวานนท์
84 ว31262 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 2 2/2563 นางสาวอำภา จิตแหลม
85 ว32102 วิทยาศาสตร์ 10 2/2563 นายนิวัติ ยอดมูลดี
86 ว32204 ฟิสิกส์ 4 2/2563 นายนิวัติ ยอดมูลดี
87 ว33224 เคมี 4 2/2563 นางสาวอำภา จิตแหลม
88 ว32244 ชีววิทยา 4 2/2563 นายชนาธิป โหตรภวานนท์
89 ว33102 วิทยาศาสตร์ 12 2/2563 นายชนาธิป โหตรภวานนท์
90 ว33206 ฟิสิกส์ 6 2/2563 นายนิวัติ ยอดมูลดี
91 ว33226 เคมี 6 2/2563 นางสาวอำภา จิตแหลม
92 ว33246 ชีววิทยา 6 2/2563 นายชนาธิป โหตรภวานนท์
93 ว33266 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 6 2/2563 นายนิวัติ ยอดมูลดี
94 ว21106 วิทยาการคำนวณ 1 2/2563 นายเรวัตร วงศ์วุฒิ
95 ว21282 เทคนิคการตัดต่อวิดีโอ 2/2563 นายณัฐวุฒิ กันนา
96 ว22104 วิทยาการคำนวณ 2 2/2563 นายเรวัตร วงศ์วุฒิ
97 ว22284 การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 2/2563 นายณัฐวุฒิ กันนา
98 ว23104 วิทยาการคำนวณ 3 2/2563 นายเรวัตร วงศ์วุฒิ
99 ว23286 สร้างเว็บไซด์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 2/2563 นายณัฐวุฒิ กันนา
100 ว31184 วิทยาการคำนวณ 4 2/2563 นายเรวัตร วงศ์วุฒิ
101 ว31282 การสร้างสื่อด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 2/2563 นายณัฐวุฒิ กันนา
102 ว32282 การเขียนเว็บไซด์ด้วยภาษา HTML 2/2563 นายณัฐวุฒิ กันนา
103 ว33285 การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 2/2563 นายณัฐวุฒิ กันนา
104 ง30204 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2/2563 นายเรวัตร วงศ์วุฒิ
105 ง30266 พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น 2/2563 นายเรวัตร วงศ์วุฒิ
106 ง30267 หลักการเขียนโปรแกรม 2/2563 นายเรวัตร วงศ์วุฒิ
107 ง30268 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 2/2563 นายเรวัตร วงศ์วุฒิ
108 ง30269 โปรแกรมประมวลผลคำ 2/2563 นายเรวัตร วงศ์วุฒิ