คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ท21102 ภาษาไทย 2 2/2563 พระอาจารย์สมคิด จิตฺตสํวโร
2 ท21202 ภาษาไทยเพิ่มเติม 2 2/2563 นางสาวสิรินภา โยธา
3 ท21202 ภาษาไทยเพิ่มเติม 2 2/2563 นางกชพร ชัยวงค์สี
4 ท22102 ภาษาไทย 4 2/2563 นางสาวสิรินภา โยธา
5 ท22102 ภาษาไทย 4 2/2563 นางกชพร ชัยวงค์สี
6 ท22204 ภาษาไทยเพิ่มเติม 4 2/2563 นางสาวสิรินภา โยธา
7 ท22204 ภาษาไทยเพิ่มเติม 4 2/2563 นางกชพร ชัยวงค์สี
8 ท23102 ภาษาไทย 6 2/2563 นายประจวบ ผาทอง
9 ท23204 ภาษาไทยเพิ่มเติม 6 2/2563 นางสาวสิรินภา โยธา
10 ท23204 ภาษาไทยเพิ่มเติม 6 2/2563 นางกชพร ชัยวงค์สี
11 ท31102 ภาษาไทย 8 2/2563 พระอาจารย์สมคิด จิตฺตสํวโร
12 ท32102 ภาษาไทย 10 2/2563 นางสาวสิรินภา โยธา
13 ท32102 ภาษาไทย 10 2/2563 นางกชพร ชัยวงค์สี
14 ท32202 วรรณคดีมรดก 2/2563 พระอาจารย์สมคิด จิตฺตสํวโร
15 ท33102 ภาษาไทย 12 2/2563 นายประจวบ ผาทอง
16 ท33202 วรรณกรรมปัจจุบัน 2/2563 นางสาวสิรินภา โยธา
17 ท33202 วรรณกรรมปัจจุบัน 2/2563 นางกชพร ชัยวงค์สี
18 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 2/2563 นางสุมาพร จักรอินต๊ะ
19 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 2/2563 สิบเอกปฏิภาณ พรมวิภา
20 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 2/2563 นางสาวฐิติรัตน์ ถูกนึก
21 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2/2563 นางสุมาพร จักรอินต๊ะ
22 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 2/2563 นางสาวฐิติรัตน์ ถูกนึก
23 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 2/2563 นางสุมาพร จักรอินต๊ะ
24 ค31102 คณิตศาสตร์ 8 2/2563 สิบเอกปฏิภาณ พรมวิภา
25 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 8 2/2563 นางสุมาพร จักรอินต๊ะ
26 ค32102 คณิตศาสตร์ 10 2/2563 นางสาวฐิติรัตน์ ถูกนึก
27 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 10 2/2563 สิบเอกปฏิภาณ พรมวิภา
28 ค33102 คณิตศาสตร์ 12 2/2563 นางสุมาพร จักรอินต๊ะ
29 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 12 2/2563 สิบเอกปฏิภาณ พรมวิภา
30 ส21102 สังคมศึกษา 2 2/2563 นายพิทักษ์ ไชยสถาน
31 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 2/2563 นายพิทักษ์ ไชยสถาน
32 ส22102 สังคมศึกษา 4 2/2563 นางสาวสายพิน โปราหา
33 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 2/2563 นางสาวสายพิน โปราหา
34 ส23102 สังคมศึกษา 6 2/2563 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณชัย
35 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 2/2563 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณชัย
36 ส31102 สังคมศึกษา 8 2/2563 นายพิทักษ์ ไชยสถาน
37 ส32102 สังคมศึกษา 10 2/2563 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณชัย
38 ส32104 ประวัติศาสตร์ 8 2/2563 นางสาวสายพิน โปราหา
39 ส32202 อาเซียนศึกษา 2/2563 นางสาวสายพิน โปราหา
40 ส33102 สังคมศึกษา 12 2/2563 นางสาวสายพิน โปราหา
41 ส33104 ประวัติศาสตร์ 10 2/2563 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณชัย
42 ส33202 พัฒนาการทางสังคมโลก 2/2563 นายพิทักษ์ ไชยสถาน
43 พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1/2563 นายสุรชัย วัชระภาสร
44 พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2/2563 นายสุรชัย วัชระภาสร
45 พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 2/2563 นายสุรชัย วัชระภาสร
46 พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 2/2563 นายสุรชัย วัชระภาสร
47 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 8 2/2563 นายสุรชัย วัชระภาสร
48 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 10 2/2563 นายสุรชัย วัชระภาสร
49 พ30209 บาสเกตบอล 2/2563 นายสุรชัย วัชระภาสร
50 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 12 2/2563 นายสุรชัย วัชระภาสร
51 พ30201 เปตอง 2/2563 นายสุรชัย วัชระภาสร
52 ศ21102 ศิลปะ 2 2/2563 นางสาวนุชรินทร์ ปามูล
53 ศ22102 ศิลปะ 4 2/2563 นางสาวนุชรินทร์ ปามูล
54 ศ23102 ศิลปะ 6 2/2563 นางสาวนุชรินทร์ ปามูล
55 ศ31102 ศิลปะ 8 2/2563 นางสาวนุชรินทร์ ปามูล
56 ศ32102 ศิลปะ 10 2/2563 นางสาวนุชรินทร์ ปามูล
57 ศ30204 การประดิษฐ์ของใช้ 2/2563 นางสาวนุชรินทร์ ปามูล
58 ศ33102 ศิลปะ 12 2/2563 นางสาวนุชรินทร์ ปามูล
59 ศ30206 การตอกลายล้านนา 2/2563 พระอาจารย์สมคิด จิตฺตสํวโร
60 ง21102 การงานอาชีพ 2 2/2563 นางสาวอภิลดา ขันคำ
61 ง21022 การปลูกพืชผักในภาชนะ 2/2563 นายประจักษ์ ทาก๋อง
62 ง22102 การงานอาชีพ 4 2/2563 นายประจักษ์ ทาก๋อง
63 ง22022 การขยายพันธุ์พืช 2/2563 นายประจักษ์ ทาก๋อง
64 ง23102 การงานอาชีพ 6 2/2563 นายธันยวัฒน์ ทิพสุวรรณ์
65 ง23022 การปลูกพืชสมุนไพร 2 2/2563 นายประจักษ์ ทาก๋อง
66 ง30203 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 2/2563 นางสาวอภิลดา ขันคำ
67 ง30203 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 2/2563 นายเรวัตร วงศ์วุฒิ
68 ง30242 พื้นฐานงานประดิษฐ์ 2/2563 นางสาวอภิลดา ขันคำ
69 ง30228 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 2/2563 นายธันยวัฒน์ ทิพสุวรรณ์
70 ง32222 เทคโนโลยีการปลุกพืช 2/2563 นายประจักษ์ ทาก๋อง
71 ง33222 โครงงานเกษตร 2/2563 นายประจักษ์ ทาก๋อง
72 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 2/2563 นางสาวภาวินี ศิริศิลป์มานะกุล
73 จ21202 ภาษาจีน 2 2/2563 ว่าที่ ร.ต.หญิงศศิธร กันใจ
74 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 2/2563 นายปรีชา คำแสน
75 จ22202 ภาษาจีน 4 2/2563 ว่าที่ ร.ต.หญิงศศิธร กันใจ
76 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 2/2563 นางราตรี มาบุตร
77 จ23202 ภาษาจีน 6 2/2563 ว่าที่ ร.ต.หญิงศศิธร กันใจ
78 อ31102 ภาษาอังกฤษ 8 2/2563 นางสาวภาวินี ศิริศิลป์มานะกุล
79 อ31202 ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 1 2/2563 นายปรีชา คำแสน
80 จ31202 ภาษาจีน 8 2/2563 ว่าที่ ร.ต.หญิงศศิธร กันใจ
81 อ32102 ภาษาอังกฤษ 10 2/2563 นางราตรี มาบุตร
82 อ32202 ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 2 2/2563 นางสาวภาวินี ศิริศิลป์มานะกุล
83 จ32202 ภาษาจีน 10 2/2563 ว่าที่ ร.ต.หญิงศศิธร กันใจ
84 อ33202 ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 2 2/2563 นางสาวภาวินี ศิริศิลป์มานะกุล
85 อ33102 ภาษาอังกฤษ 12 2/2563 นายปรีชา คำแสน
86 จ33202 ภาษาจีน 12 2/2563 ว่าที่ ร.ต.หญิงศศิธร กันใจ
87 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 2/2563 นางสาวอำภา จิตแหลม
88 ว20202 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2 2/2563 นายวีรยุทธ ทองอ่อน
89 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 2/2563 นายวีรยุทธ ทองอ่อน
90 ว20204 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 2/2563 นายวีรยุทธ ทองอ่อน
91 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 2/2563 นายวีรยุทธ ทองอ่อน
92 ว20208 พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ 2/2563 นายนิวัติ ยอดมูลดี
93 ว31182 วิทยาศาสตร์ 8 2/2563 นายชนาธิป โหตรภวานนท์
94 ว31202 ฟิสิกส์ 2 2/2563 นายนิวัติ ยอดมูลดี
95 ว31222 เคมี 2 2/2563 นางสาวอำภา จิตแหลม
96 ว31242 ชีววิทยา 2 2/2563 นายชนาธิป โหตรภวานนท์
97 ว31262 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 2 2/2563 นางสาวอำภา จิตแหลม
98 ว32102 วิทยาศาสตร์ 10 2/2563 นายนิวัติ ยอดมูลดี
99 ว32204 ฟิสิกส์ 4 2/2563 นายนิวัติ ยอดมูลดี
100 ว33224 เคมี 4 2/2563 นางสาวอำภา จิตแหลม
101 ว32244 ชีววิทยา 4 2/2563 นายชนาธิป โหตรภวานนท์
102 ว32264 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 4 2/2563 นายวีรยุทธ ทองอ่อน
103 ว33102 วิทยาศาสตร์ 12 2/2563 นายชนาธิป โหตรภวานนท์
104 ว33206 ฟิสิกส์ 6 2/2563 นายนิวัติ ยอดมูลดี
105 ว33226 เคมี 6 2/2563 นางสาวอำภา จิตแหลม
106 ว33246 ชีววิทยา 6 2/2563 นายชนาธิป โหตรภวานนท์
107 ว33266 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 6 2/2563 นายนิวัติ ยอดมูลดี
108 ว21106 วิทยาการคำนวณ 1 2/2563 นายเรวัตร วงศ์วุฒิ
109 ว21282 เทคนิคการตัดต่อวิดีโอ 2/2563 นายไกรวิชญ์ ริจนา
110 ว21282 เทคนิคการตัดต่อวิดีโอ 2/2563 นายณัฐวุฒิ กันนา
111 ว22104 วิทยาการคำนวณ 2 2/2563 นายเรวัตร วงศ์วุฒิ
112 ว22284 การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 2/2563 นายไกรวิชญ์ ริจนา
113 ว22284 การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 2/2563 นายณัฐวุฒิ กันนา
114 ว23104 วิทยาการคำนวณ 3 2/2563 นายเรวัตร วงศ์วุฒิ
115 ว23286 สร้างเว็บไซด์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 2/2563 นายไกรวิชญ์ ริจนา
116 ว23286 สร้างเว็บไซด์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 2/2563 นายณัฐวุฒิ กันนา
117 ว31184 วิทยาการคำนวณ 4 2/2563 นายเรวัตร วงศ์วุฒิ
118 ว31282 การสร้างสื่อด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 2/2563 นายไกรวิชญ์ ริจนา
119 ว31282 การสร้างสื่อด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 2/2563 นายณัฐวุฒิ กันนา
120 ว32282 การเขียนเว็บไซด์ด้วยภาษา HTML 2/2563 นายไกรวิชญ์ ริจนา
121 ว32282 การเขียนเว็บไซด์ด้วยภาษา HTML 2/2563 นายณัฐวุฒิ กันนา
122 ว33285 การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 2/2563 นายไกรวิชญ์ ริจนา
123 ว33285 การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 2/2563 นายณัฐวุฒิ กันนา
124 ง30204 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2/2563 นายเรวัตร วงศ์วุฒิ
125 ง30266 พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น 2/2563 นายเรวัตร วงศ์วุฒิ
126 ง30267 หลักการเขียนโปรแกรม 2/2563 นายเรวัตร วงศ์วุฒิ
127 ง30268 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 2/2563 นายเรวัตร วงศ์วุฒิ
128 ง30269 โปรแกรมประมวลผลคำ 2/2563 นายเรวัตร วงศ์วุฒิ