คุยกับผู้บริหาร โรงเรียน บ้านแซววิทยาคม

Read More
SEO

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการ วันที่ โดย
1. แจ้งประกาศให้นักเรียน เรียนออนไลน์ 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) 2021-06-17 เรวัตร วงศ์วุฒิ
2. โรงเรียน​บ้าน​แซว​วิทยาคม​ รับสมัคร​ลูกจ้าง​ชั่วคราว​ ตำแหน่ง​ นักการ​ภารโรง​ 1​ ตำแหน่ง​ 2021-05-06 เรวัตร วงศ์วุฒิ
3. การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 2021-04-19 เรวัตร วงศ์วุฒิ
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคล ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 2020-06-29 เรวัตร วงศ์วุฒิ
5. โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน 1 อัตรา 2020-06-25 เรวัตร วงศ์วุฒิ

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 Coding นางสาวอำภา จิตแหลม -
2 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher :C4T) นางสาวอำภา จิตแหลม 31/10/2020 - 01/11/2020
3 รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล ปีการศึกษา 2563 (SAR) นางราตรี มาบุตร -
4 รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Assessment Report) นายนิวัติ ยอดมูลดี -
5 รายงานการปฏิบัติงาน SAR ประจำปีการศึกษา 2563 นางสาวฐิติรัตน์ ถูกนึก -
6 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR นางสาวอำภา จิตแหลม 16/05/2020 - 15/05/2021
7 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล ปีการศึกษา 2563 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณชัย 16/05/2020 - 15/05/2021
8 รายงานผลการปฏิบัติงานปีการศึกษา 2563 นางสาวนุชรินทร์ ปามูล -
9 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2563 พระอาจารย์สมคิด จิตฺตสํวโร 16/05/2020 - 09/04/2021
10 การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวงโยธวาทิต รุ่นที่ 3 นายสมพร เจริญศิริ 09/09/2020 - 12/09/2020
11 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕63 Self Assessment Report : SAR นายพิทักษ์ ไชยสถาน 18/05/2020 - 31/03/2021
12 รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Assessment Report) นายวีรยุทธ ทองอ่อน -
13 รายงานผลการปฎิบัติงานปีการศึกษา 2563 นางสุมาพร จักรอินต๊ะ 18/05/2020 - 31/03/2021
14 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ :มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู หัวข้อการจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน นางสุมาพร จักรอินต๊ะ 20/05/2021 - 20/05/2021
15 อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ OBEC 2021 Webinar นายปรีชา คำแสน 20/05/2021 - 20/05/2021
16 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 63 วีรยุทธ นายวีรยุทธ ทองอ่อน -
17 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563 นายชนาธิป โหตรภวานนท์ -
18 แผนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 หน่วยที่ 1 นายนิวัติ ยอดมูลดี 16/05/2021 - 30/09/2021
19 แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ปีการศึกษา 2564 นางสุมาพร จักรอินต๊ะ 17/05/2021 - 16/05/2022
20 รายงานผลการอบรม Samsung Innovation Campus – Coding for Teachers นายเรวัตร วงศ์วุฒิ 08/05/2021 - 09/05/2021

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย

กิจกรรม

Latest News57032005

ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธ

ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

Read more
Latest News57032005

มูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์) จุด อำเภอเชียงแสน ได้

มูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์) จุด อำเภอเชียงแสน ได้มาให้บริการในการฉีดพ่นยา ฆ่าเชื้อ ตามอาคาร สถานที่

Read more
Latest News57032005

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2564 โด

Read more
Latest News57032005

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน​ระดับชั้นมัธยมศึกษา​ปี​

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน​ระดับชั้นมัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 6​ ปีการศึกษา​ 2563​

Read more
Latest News57032005

งานปัจฉิมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศ

งานปัจฉิมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Read more
Latest News57032005

พ.อ.ไพโรจน์ ยะวิญชาญ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 37

พ.อ.ไพโรจน์ ยะวิญชาญ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 37 มาเยี่ยมชม ติดตาม พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานศูนย

Read more
Latest News57032005

ดร.ปรมินทร์ อริเดช คณบดี คณะครุศาสตร์ ผศ. ดร.อนุส

ดร.ปรมินทร์ อริเดช คณบดี คณะครุศาสตร์ ผศ. ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน ผู้ช่วยคณบดี และคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

Read more
Latest News57032005

ต้อนรับ นายเอกนรินทร์ เต๋จ๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียน

ต้อนรับ นายเอกนรินทร์ เต๋จ๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ที่มาศึกษาดูงานโรง

Read more
Latest News57032005

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนบ้านแซววิทย

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2563

Read more

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.